Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

*Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
*Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
*De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
*Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
*De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
*Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
*De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

– de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
– de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

*De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

– hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
– hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Bij uw bestelling ontvangt u een pakbon. Indien u artikelen retourneert dient dit formulier volledig ingevuld te worden en bij de retourzending gevoegd te worden.

Tevens dient u een mail te sturen naar info@woonkussens.nl om uw retour aan te melden.

Indien uw bestelling is betaald wordt deze uiterlijk met 2 werkdagen verzonden. Bestelling onder rembours wordt ook uiterlijk met 2 werkdagen verzonden.

U ontvangt een bevestiging zodra uw bestelling door ons is verzonden. De volgende werkdag wordt uw bestelling aangeboden op het door u aangegeven adres.

Verzendkosten bij het retourneren, maar ook voor het leveren van de bestelling tijdens de bedenktijd, zijn voor uw rekening (voorbeeld Post.nl  € 6,75 )

De verzendkosten, voortvloeiend uit de door u foutief ingevulde adresgegevens zijn voor uw rekening. Controleer daarom uw adresgegevens op juistheid.

www.woonkussens.nl
Elftweg 32 (tevens retouradres)
4941 VP  Raamsdonksveer

Telefoon+31 653571466

Mail info@woonkussens.nl

***************************************************************************
Het retourneren met de ingevulde pakbon is voldoende.

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: www.woonkussens.nl

Elftweg 32

4941 VP  Raamsdonksveer

te mailen naar: info@woonkussens.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)